Aktuelt

Bli-INVOLVERT.NO – et verktøy for økt brukerinvolvering

Illustrasjon: Frida Strømme Bli-involvert.no er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse. Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentrale føringer. «Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i […]

Råd i samband med ubehageleg innhald i sosiale media

Foto: Luke Porter / Unsplash Den siste tida har det blitt delt ein film i sosiale media som inneheld svært sterke inntrykk. Det er små barn som har sett filmen utan å vere forberedt. Anbefalinga til foreldre, lærarar og andre vaksne, er å ta opp slike hendingar i samtaler med barn og ungdom. RVTS Øst […]

Regjeringa sin handlingsplan for forebygging av sjølvmord 2020-2025

Med regjeringa sin nye handlingsplan for forebygging av sjølvmord vert det innført ein nullvisjon for sjølvmord i Noreg. Ein nullvisjon er ei forplikting om å jobbe ut frå at vi ikkje har nokon å miste, står det på regjeringa si nettside. Nullvisjonen skal gjelde for heile samfunnet, fordi arbeidet for å forebygge sjølvmord hører heime […]

En hjelp for kommuner til utarbeiding av kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Foto: Laurenz Kleinheider / Unsplash En ny nettressurs skal veilede kommuner i utarbeiding av kommunal/interkommunal handlingsplan om selvmord og selvskading. Både de menneskelige og økonomiske konsekvensene er svært store når selvmord skjer. En god måte for kommunen å jobbe med forebygging, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak. Veilederen kommer i form av en […]

Oppstart av kriseteamskulen – haust 2020

Kriseteamskulen er RVTS Vest sin kompetansebygging for kriseteama i vår region. Vi har oppstart av nye basisdagar i haust. “Basisdag 1: Drift av kriseteamet” vert arrangert 27. november som eit webinar. Vi tek sikte på å arrangere dei øvrige basisdagane med fysisk oppmøte dersom mogeleg. I så tilfelle vert desse arrangert i Stavanger, Haugesund, Bergen […]

Det finnes hjelp

Foto: Burst / Pexels Eit nytt hjelpetilbod skal hindre seksuelle overgrep mot barn, ved å nå ut til personar som står i fare for å begå overgrep. Helsedirektoratet har utvikla ei digital lågterskelteneste og eit helheitleg behandlingstilbod til vaksne frå 18 år som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn eller har […]

Forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vald i eigne miljø

Foto: Abdullahi Ibrahim, TUSMO I fjor utdanna organisasjonen TUSMO Association sitt første kull med unge mentorar. Dei unge mentorane har mandat om å jobbe med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vald, primært i sine miljø. Denne veka medvirka RVTS Vest på deira første nettverkssamling, leia av Abdullahi Ibrahim, TUSMO. – Koronapandemien har ført […]

Vi takkar av Reidun og Inge

Reidun Dybsland og Inge Nordhaug har vore tilsett ved RVTS Vest sidan senteret starta opp i 2007. Begge har brei erfaring og lang fartstid frå arbeid med utsette barn og unge. Dei har vore sentrale i utvikling av fagfeltet og reknast som bautaer når det kjem til samtalar med barn og unge. I år går […]

Arkiv