Aktuelt

Webinar: Når religiøse fellesskap utfordrar barn sine rettar og psykiske helse

Den 4. mars arrangerer vi eit webinar om når religiøse fellesskap utfordrar barn sine rettar og psykiske helse. For mange kan det å ha ei tru og religiøs praksis tilføre livet meining, meistring og livshåp. Det å tilhøyre religiøse felleskap kan gi eit godt nettverk og ein betre livskvalitet. Men nokre gonger kan trua og […]

Digitaliseringshausten 2020

Denne hausten har vi verkeleg fått svinga oss når det gjeld vårt digitaliseringsarbeid. Som for mange andre, har koronapandemien ført til at digitaliseringsarbeidet har fått ein oppsving. Å gjere delar av våre tenester tilgjengeleg digitalt har lenge vore eit fokus, men pandemien har gitt arbeidet eit realt “spark bak”. Å reise rundt i regionen og […]

Kurs i AIM3 (Assessment Intervention Moving on)

Foto: Annie Spratt / Unsplash I januar og februar arrangerer vi to kurs i AIM3; AIM3 Utredning og AIM3 Conversion. Todagarskurs i AIM3 Utredning: Målgruppe: Dei som jobbar med utredning og behandling av barn og unge, f.eks barnevern, barnehus, ungdomsoppfølging, kommunepsykologar og BUP.  Kursinnhald: Historikk og kva er nytt med AIM3-verktøyet Definisjonskontinuum (bekymringsfull – problematisk […]

Mellommenneskeleg leiarskap under pandemi

Koronapandemien gir store utfordringar for det psykososiale leiarskapet. Koronapandemien er ein særegen krise. Det var ein uklar start og det er usikkerheit når det gjeld varigheit. Denne pod-episoden handlar om korleis halde motet oppe i ei personalgruppe, sett frå ein leiar sitt perspektiv. Linn Dale Bergsma er einingsleiar på ein korttidspost ved Haukeland sjukehus. I […]

Webinar: Samtalar med barn og unge

Foto: McKaela Taylor / Unsplash 24. februar arrangerer vi webinar om samtalar med barn og unge om vald og overgrep. På webinaret vert det undervist om korleis ein kan legge til rette for gode samtalar med barn og unge. Det vert i tillegg presentasjon av verktøya Snakke sammen (snakkemedbarn.no) og Jeg vet. Siste del av […]

Folkeopplysningskampanje: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv

«Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv». Det er ikkje så viktig korleis du spør. Det viktigaste er at du gjer det. Folkeopplysningskampanjen har blitt ytterlegare aktualisert i samband med koronapandemien, då det er rapportert om auka symptom på angst og depresjon, einsemd, isolasjon og passivitet i befolkninga. Mange opplever at det er tungt å […]

Adventskalender med musikkleiken i fokus

Musikkterapeut Gunn Karoline Fugle (t.v) har leikt mykje med barn og tilsette i Tusenfryd barnehage i Førde. Foto: Mediekollektivet – Det er kunnskapen om musikkleiken sitt utviklingsfremjande potensiale vi har teke med oss inn i utforminga av adventskalenderen. Det seier musikkterapeut Gunn Karoline Fugle, klinisk sosionom Inge Nordhaug og psykologspesialist Dag Nordanger. Saman med Tusenfryd […]

Webinar: Negativ sosial kontroll og æresrelatert vald

Foto: Szabolcs Toth  / Pexels RVTS Vest i samarbeid med Vestland fylkeskommune, inviterer til konferanse om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlesting og æresrelatert vald.  Dagen vil ha særleg fokus på tverretatleg samarbeid og hjelpeapparatet sine erfaringar og rolle regionalt, nasjonalt og transnasjonalt. Tittel på webinaret er “Kva ser vi, kva gjer vi – i arbeidet […]

Arkiv