Undervisningsprogram

Målgruppe: Deltakarar på undervisningsprogram tilpassa ei teneste (og ikkje tilknytta eit bestemt undervisningsprogram)

Målgruppe: Heimeteneste og sjukeheim.

Målgruppe: Barneverntenester

Målgruppe: Kvinner i miljø kor omskjering skjer

Målgruppe: Tilsette i skule

Målgruppe: lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell, tannhelsetenesta og andre fagfolk som møter barn.

Målgruppe: Jordmødre og fastlegar

Målgruppe: Tilsette ved helsestasjon

Målgruppe: PBU og kommunalt barnevern

Målgruppe: Kommunale psykososiale kriseteam, og andre som har ei rolle når det gjeld oppfølging av mennesker i krise

Målgruppe: Utekontakt, familievernkontor, barnevern, lærarar, politi m.fl.

Målgruppe:Psykisk helse og rus / barnevernet i kommunane, familievernkontor, DPS og spesialisthelsetenesta.

Målgruppe: DPS og kommunal psykiatriteneste

Målgruppe: Barneverninstitusjonar

Målgruppe: Kommunar i region vest

Del dette: