Undervisningsprogram

Målgruppe: Deltakarar på undervisningsprogram tilpassa ei teneste (og ikkje tilknytta eit bestemt undervisningsprogram)

Målgruppe: Heimeteneste og sjukeheim

Målgruppe: Barneverntenester

Målgruppe: Utekontakt, familievernkontor, barnevern, lærarar, politi m.fl

Målgruppe: Kvinner i miljø kor omskjering skjer

Målgruppe: Lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell, tannhelsetenesta og andre fagfolk som møter barn

Målgruppe: Tilsette i skule

Målgruppe: Tilsette i helsestasjon

Målgruppe: Jordmødre og fastlegar

Målgruppe: Kommunale psykososiale kriseteam og andre som har ei rolle i oppfølging av menneske i krise

Målgruppe: PBU og kommunalt barnevern

Målgruppe: Psykisk helse og rus/ barnevern i kommunane, familievern, DPS og spesialisthelseteneste.

Målgruppe: DPS og kommunal psykiatriteneste

Målgruppe: Barneverninstituasjonar

Målgruppe: Kommunar i region vest

Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge

Del dette: