KRISETEAMSKULEN


Dette kurset er for: kommunale psykososiale kriseteam, og andre kriseteam

Om kurset

Kriseteamskulen er ei kompetanseheving for kommunale psykososiale kriseteam, som består av 4 basisdagar som inneheld undervisning i grunnleggande traumeteori, psykologisk førstehjelp og drift av kriseteamet.

Basisdagane er først og fremst for dei som ikkje har delteke på Kriseteamskulen tidlegare. I tillegg vert det lagt opp til påfyllsdagar for kommunale kriseteam som allereie har delteke på Kriseteamskulen.

Ei forutsetning for deltaking er at ein er medlem i eit kriseteam eller har ein anna tydeleg rolle i krisearbeid:
Helse- og sosialpersonell, tilsette i skule og barnehage, samt naud-og anna innsatspersonell. Også prestar og andre representantar for religiøse eller humanitære organisasjonar er aktuelle deltakarar.

Mål

Kriseteamskulen skal gi kunnskap om traumatisering og psykososial førstehjelp, saman med fordjupning i spesifikke tema som er typiske for kriseteama sitt arbeid. Slike tema er til dømes organisering av kriseteama, arbeid etter sjølvmord, kriseteamet sitt arbeid i saker kor barn er råka og saker der fleirkulturelle personar er råka.

Kursplan

Basisdag 1: Grunnleggande traumeteori og psykologisk førstehjelp, del 1
Grunnleggende traumeteori for kriseteam
Hobfolls 5 prinsipper (2 første)
Utsatte grupper – barn
Trene litt

Basisdag 2: Psykologisk førstehjelp, del 2
Møte personer i akuttfasen
Hobfolls 5 prinsipper (3 siste)
Utsatte grupper – flyktninger, tidligere traumatiserte
Øvelser

Basisdag 3: Større hendelser, selvmord
Store grupper – EPS
Selvmord
Spesielle scenarier/ hva er aktuelt i vår fylke (Transportulykker, trusselsituasjoner, savnede)
Interkommunalt samarbeid
Egenomsorg
Debrief
Øvelse

Basisdag 4: Drift av kriseteamet
Sammensetning
Type saker?
Rekruttering
Øvelser
Forberedelser
Arverekke
Beredskapskoffert
Dokumentasjon
DSB-CIM

Kontakt

Reidar Thyholdt
Psykolog

Telefon: +47 95 11 04 90
E-mail: reidar.thyholdt@helse-bergen.no

Lukka område for deltakarar på Kriseteamskulen basisdagar

Her finn du presentasjonar frå undervisning og anna informasjon knytt til undervisninga.