Kompetanseheving for svangerskapsomsorgen

Målgruppe: Jordmødre og fastlegar

I nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorgen (IS-2181) oppmodar Helsedirektoratet at helsepersonell, som ledd i svangerskapsomsorgen, skal spørje gravide om vald.

Innhald

Dag 1: Fagdag om vald og traume (Teikn/symptom, funksjon, konsekvensar)
Dag 2: Samtale, intervju/spørsmål. Praktisk øving
Dag 3: Utfordringar i møte med minoritetsfamiliar
Dag 4: Presentasjon av samarbeidspartnarar.

Rutine for samarbeid Rettleiing, kasusarbeid og øving etter avtale (Eks: Halve dagar)

Mål for kompetansehevinga

  • Kompetanse om vald og traume
  • Kunnskap om ny retningslinje
  • Kjennskap til samarbeidspartnarar og instansar i kommunen
  • Kjennskap til eiga rutine for handtering av valdssaker
  • Kompetanse om risiko- og sikkerheitsvurdering

Programmet består av 5 heile undervisningsdagar,samt rettleiing i grupper mellom samlingane. Rettleiinga foregår enhetsvis, og er eit viktig supplement for å overføre teoretisk kunnskap til praktisk klinisk arbeid. Undervisningsdagane veksler mellom undervisning, øvingar og summing i grupper.

Linda Kvalvik

Spesialkonsulent, fagteam vald og seksuelle overgrep
Telefon: + 47 98 68 83 94