Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring

Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring

Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring er ein opplæring om forebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme, og har som mål å utruste deltakarane med ei haldnings- og handlingskompetanse som gjer dei i stand til å fange opp og jobbe med personar som står i fare for å bli del av ein
radikaliseringsprosess, som har returnert frå irregulær krigføring i konfliktområde, individ som er ein del av ekstreme nettverk og til familiar der ein eller fleire familiemedlemmar enten er del av, eller på veg inn i ekstreme grupperingar.

Målgruppe for utdanninga

Personar som har ein jobb der dei kjem i kontakt med unge og/ eller deira familiar. Til dømes tilsette i Utekontakten, familievern- kontor, barnevern, lærarar, skulerådgjevar, SLT-koordinator, tilsette i idrettslag, politi, NAV m.m. Utdanninga vektlegg at deltakarane er personleg egna, har relevant fagbakrunn og jobbkontekst.

Utdanninga går over tre samlingar med totalt 8 dagar.

Elisabeth Harnes

Spesialkonsulent
Telefon: + 47 90 69 75 25
Del dette: